ARHIVA

Pravila / Prijavljivanje

1. Krajnji rok za podnošenje prijave je 10. mart 2017.

2. Kandidati su dužni da podnesu sledeća dokumenta:

            1. čitko popunjen prijavni list

            2. dokaz o uplati I rate kotizacije (samo za korisnike majstorskih radionica)

            3. kopiju izvoda iz matične knjige rođenih, kopiju lične karte ili pasoša

               (samo zatakmičare)

            4. program (obe etape – samo za takmičare)

            5. dokaz – originalna potvrda o redovnom pohađanju muzičke škole ili akademije (samo za grupe od 4 i više kandidata iz jedne škole ili akademije)

3. Prijavu s navedenim dokumentima moguće je:

a) doneti lično u kancelariju Guitar Art Festivala (Sava centar, Milentija Popovića 9,  Delegatska 1 (prizemlje), Beograd, tel: +381 11 220 6244), radnim danima u periodu 12.00-20.00 počev od 5. decembra 2016.

b) poslati e-mailom na adresu: office@gaf.rs 

c) poslati poštom na adresu:  

    UDRUŽENJE KLASIČNIH GITARISTA SRBIJE

    Bulevar kralja Aleksandra 530

    11 000 Beograd, Srbija

4. Kandidate koji i-mejlom ili poštom pošalju prijavu s dokumentima i posle 10 dana ne dobiju nikakav odgovor, molimo da se obavezno jave na tel: +381 11 220 6244 ili +381 11 220 6245.

5. Iznosi kotizacija su sledeći:

            a) kotizacija za PASIVNE KANDIDATE iznosi 120 evra (komplet karata za sve koncerte, učešće i nastup u orkestru World Guitar Orchestra, Guitar Art World, Guitar Art Midnight Café Club, predavanja, pasivno praćenje majstorskih radionica); ukoliko kandidat želi da se takmiči dodatna kotizacija iznosi od 30 do 80 evra, u zavisnosti od kategorije kojoj kandidat pripada;

            b) kotizacija za AKTIVNE KANDIDATE iznosi 180 evra (3 individualna časa po 40 min, komplet karata za sve koncerte, učešće i nastup u orkestru World Guitar Orchestra, Guitar Art World, Guitar Art Midnight Café Club, predavanja, pasivno praćenje majstorskih radionica); ukoliko kandidat želi da se takmiči dodatna kotizacija iznosi od 30 do 80 evra, u zavisnosti od kategorije kojoj kandidat pripada;

            c) kotizacija za KANDIDATE I i II KATEGORIJE TAKMIČENJA SOLO GITARA (u iznosu od 30, odnosno 40€) i TAKMIČENJA GITARA U KAMERNOJ MUZICI (u iznosu od 40, 60 odnosno 80€ + članovi) predstavlja isključivo pravo nastupanja na takmičenju; ukoliko kandidat želi 3 individualna časa u trajanju od po 40 minuta dodatna kotizacija iznosi 60 evra;

            d) kotizacija za GRUPE od 4 i više kandidata iz jedne ustanove iznosi:

            - srednje muzičke škole i akademije: 80 evra po osobi

            - niže muzičke škole: 50 evra po osobi

(komplet karata za sve koncerte, učešće i nastup u orkestru World Guitar Orchestra, Guitar Art World, Guitar Art Midnight Café Club, predavanja, pasivno praćenje majstorskih radionica) i predstavlja posebnu pogodnost koja važi samo za redovne učenike, studente i profesore (nastavnike) muzičkih škola i akademija u Srbiji i zemljama sa prostora bivše Jugoslavije. Članovi grupe imaju mogućnost da se individualno prijavljuju za takmičenje i 3 individualna časa po već navedenim uslovima.

6. Kotizacija se uplaćuje u dve rate (osim za kandidate I i II kategorije solo gitare i kamerne muzike)

I rata: iznosi 50 € po kandidatu i predstavlja rezervaciju za pasivne, aktivne, zaposlene kandidate i grupe.

* Kandidati iz Srbije I ratu treba da uplate u dinarskoj protivvrednosti (po višem kursu Narodne banke Srbije) na dan uplate na račun broj:

325-9500700027491-75

Svrha: Kotizacija za Guitar Art Festival 2017 (I rata)

Korisnik: Udruženje klasičnih gitarista Srbije

               Bulevar kralja Aleksandra 530, Beograd

Uplatnicu najkasnije poslati sa prijavom i ostalim dokumentima do 10. marta 2017.            

* Kandidate koji se nalaze van teritorije Srbije molimo da se putem mejla office@gaf.rs ili kontakt telefona +381 11 220 6244 i +381 11 220 6245 informišu o načinu plaćanja I i II rate (vezano za zemlju iz koje dolaze).

* II ratu treba uplatiti gotovinski na info pultu Guitar Art Festivala u Domu omladine Beograda

prvog dana festivala (20. mart 2017, 09.00-17.00)

pasivni učesnici: 70 €

aktivni učesnici: 130 €       

 (+ eventualna doplata za takmičenje i 3 individualna časa).

- za kandidate iz Beograda (i one koji borave u Beogradu): 11. ili 12. marta  2017. u kancelariji Guitar Art Festivala (Sava centar, Milentija Popovića 9, Delegatska 1, Beograd) 09.00-18.00

- ostali: 20. marta 2017. u Domu omladine Beograda od 09.00-17.00.

* Kotizacija za kandidate I i II kategorije takmičenja solo gitare – iznos od 30, odnosno 40 € (+ eventualna doplata za tri individualna časa u iznosu od 60€) i kandidate kamerne muzike uplaćuje se od 5. decembra 2016. godine najkasnije do 10. marta 2017. godine gotovinski u kancelariji Guitar Art Festivala u Sava Centru (od 12:00 – 20:00 h) ili na račun:

325-9500700027491-75

Svrha: Kotizacija za takmičenje solo gitara ili kamerne muzke (Guitar Art Festival 2017)

Korisnik: Udruženje klasičnih gitarista Srbije

                   Bulevar kralja Aleksandra 530, 11000 Beograd

 

* Broj takmičara gitara u kamernoj muzici je ograničen:

 I kategorija – 12 dua / ansambla;

II kategorija – 10 dua / ansambla;

III kategorija – 6 dua / ansambla

7. Grupe od 4 i više zainteresovanih kandidata (učenika i profesora) iz jedne muzičke škole ili akademije moraju se samostalno organizovati i zvanično zajedno prijaviti istog dana sa svim neophodnim dokumentima i kotizacijama. Individualno prijavljivanje kandidata iz grupe neće biti prihvatano.

8. Ukupan fond časova za vreme trajanja festivala je 360. To znači da je broj kandidata za individualne časove limitiran na 120, s obzirom na predviđena tri časa u trajanju od po 40 minuta za svakog kandidata.

Prijavljivanje počinje 5. decembra 2016. i svi prijavljeni kandidati sa plaćenom rezervacijom će imati obezbeđena tri individualna časa, bez obzira na uzrast, uspeh, školu ili zemlju odakle dolaze.

U prijavi kandidat navodi imena šest profesora kod kojih bi želeo da ima čas, a festivalska komisija po stepenu zauzetosti profesora određuje tri profesora za tri individualna časa i pravi raspored časova sa kojim je kandidat saglasan.

9. U slučaju otkazivanja kandidata kotizacija se ne vraća.

10. Za roditelje i goste festivala biće dostupan ograničen broj individualnih karata, kompleta karata, kao pasivnih kotizacija po ceni od 60 evra koji obuhvata sve koncerte, Guitar Art World i Guitar Art Midnight Café Club.

11. Takmičari sami snose troškove puta i boravka u Beogradu.                    

12. Za učesnike (i roditelje, goste) koji nemaju obezbeđen smeštaj na usluzi su partnerski hoteli festivala u Beogradu (noćenje s doručkom od 10 do 80 evra). Poželjno je što ranije rezervisati sobu direktno na e-mail: office@gaf.rs ili telefonski na broj: +381 11 220 6244.

13. Zvanično prijavljivanje i dobijanje celokupnog programa festivala sa svim pratećim materijalom i informacijama obaviće se 20. marta 2017. od 9 do 17 časova u Domu omladine.

14. Kontakt za sve sugestije i pitanja:

 tel/fax: +381 11 220 6244 (radnim danom 12.00-20.00); +381 11 220 6245,

e-mail: office@gaf.rs  web: www.gaf.rs

15. Festival zadržava prava na izmene.